Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Mednarodna organizacija dela (MOD) /

Mednarodna organizacija dela

Na socialnem področju Stalno predstavništvo spremlja delo najstarejše agencije ZN, Mednarodne organizacije dela (ILO), katere glavna naloga je delovati na področju  izboljšanja  socialne pravičnosti in statusa delavcev po svetu. K njenim pristojnostim sodi tudi izboljševanje delovnih razmer in življenjskih standardov s pomočjo mednarodnih akcij in krepitev ekonomske in socialne stabilnosti.

ILO deluje na podlagi treh glavnih teles: mednarodne (ministrske) konference dela, izvršilnega odbora in mednarodnega urada za delo (sekretariat), ki so vsa tripartitno sestavljena iz predstavnikov vlad, delodajalcev in delojemalcev.

Države članice ILO se vsako leto v juniju srečajo v Ženevi na Mednarodni konferenci dela. Vsako državo članico predstavljata najmanj dva predstavnika vlade, predstavnik delodajalcev in predstavnik delojemalcev. Delegacije praviloma vodijo resorni ministri. Delodajalci in delojemalci lahko svobodno razpravljajo in glasujejo po navodilih svojih organizacij. Konferenca vzpostavlja in sprejema delovne standarde, je forum za diskusijo o ključnih socialnih in delovnih vprašanjih, sprejema proračun organizacije in voli izvršilni odbor.

Izvršilni odbor se sreča trikrat letno v Ženevi. Sprejema odločitve o politiki ILO in pripravlja programe ter proračun, ki jih nato predlaga v potrditev konferenci. Ravno tako voli generalnega direktorja.

Danes organizacija šteje 183 držav članic iz vsega sveta. Slovenija je bila v ILO sprejeta 29. maja 1992 in se redno udeležuje vsakoletnih  rednih zasedanj generalne konference ter izvršilnega odbora s tripartitno delegacijo, ki jo sestavljajo predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov.

Povezave:
Mednarodna organizacija dela