Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
20.12.2011  

Generalna skupščina OZN sprejela Izbirni protokol o pritožbenem postopku h Konvenciji o otrokovih pravicah ter Deklaracijo o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice

New York, 20. december 2011 – Generalna skupščina OZN je 19. decembra 2011 soglasno potrdila besedili novega Izbirnega protokola o pritožbenem postopku h Konvenciji o otrokovih pravicah ter Deklaracije OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice. Pri sprejemu obeh omenjenih mednarodnih inštrumentov je Slovenija odigrala pomembno vlogo.

Generalna skupščina OZN je 19. decembra 2011 soglasno sprejela nov mednarodno-pravni inštrument – Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah, ki vzpostavlja mednarodni pritožbeni mehanizem za kršitve pravic otrok.
 
Izbirni protokol o pritožbenem postopku bo po začetku veljavnosti pomemben mehanizem za varstvo otrokovih pravic, saj je Konvencija o otrokovih pravicah zadnja izmed temeljnih mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, ki še nima pritožbenega mehanizma. Posameznikom iz držav pogodbenic izbirnega protokola bo tako omogočeno, da se v primeru kršitev pravic otrok po izčrpanju domačih pravnih sredstev obrnejo na Odbor OZN za otrokove pravice s sedežem v Ženevi, ki nadzoruje izvrševanje določb Konvencije o otrokovih pravicah.
 
Pogajanja o izbirnem protokolu so tekla več let, Slovenija pa je skupaj s še sedmimi državami iz vseh regij sveta (Slovaško, Avstrijo, Nemčijo, Čilom, Maldivi, Tajsko in Urugvajem), v tem procesu odigrala vodilno vlogo. Besedilo novega izbirnega protokola je plod sodelovanja med državami ter strokovno in civilno javnostjo v okviru za to imenovane delovne skupine Sveta OZN za človekove pravice. Usklajeno besedilo izbirnega protokola je bilo junija letos potrjeno v okviru Sveta OZN za človekove pravice ter novembra v okviru Tretjega odbora OZN za človekove pravice (glej izjavo z dne 20.6.2011 - http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/3422/29080/).
 
Izbirni protokol bo v veljavo stopil tri mesece po deponiranju desete listine o ratifikaciji ali pristopu pri generalnem sekretarju OZN.

Deklaracija OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice je s sprejemom v Generalni skupščini OZN postala eden izmed mednarodnih politično zavezujočih dokumentov človekovih pravic. Dokument na enem mestu združuje zapis relevantnih načel in dolžnosti v odnosu do izobraževanja za človekove pravice. Mednarodna skupnost je z njim soglasno potrdila pomen izobraževanja za človekove pravice za spoštovanje le-teh.

Deklaracija razglaša, da ima vsakdo pravico iskati in prejeti izobraževanje za človekove pravice in da so države dolžne poskrbeti za nudenje tovrstnega izobraževanja na svojem ozemlju in za ustrezno usposabljanje javnih uslužbencev na področju človekovih pravic. Gre za ključen, in prvi tovrstni referenčni dokument, ki na enem mestu zbira definicijo izobraževanja za človekove pravice ter smernice za njegovo izvajanje na nacionalni in mednarodni ravni.

Slovenija je bila kot članica Platforme za izobraževanje za človekove pravice, ustanovljene jeseni leta 2007 – Platforma šteje sedem članic iz vseh regionalnih skupin, in jo sestavljajo Filipini, Italija, Kostarika, Maroko, Senegal, Slovenija in Švica - vključena v večletne priprave osnutka deklaracije ter se zavzemala za njen sprejem.

Besedilo deklaracije je bilo oblikovano v sodelovanju med Svetovalnim odborom Sveta OZN za človekove pravice, državami, strokovno javnostjo in civilno družbo ter potrjeno v okviru Sveta OZN za človekove pravice marca letos (glej izjavo za javnost z dne 23. 3. 2011 - http://www.mzz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/3422/28506/) ter v okviru Tretjega odbora GS OZN novembra 2011.

Pričakujemo, da bo sprejem Deklaracije o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice pozitivno vplival tudi na druge pobude in aktivnosti držav in mednarodne skupnosti v zvezi z izobraževanjem za človekove pravice. Ena od takšnih pobud je Svetovni program za izobraževanje za človekove pravice, ki se v svoji drugi fazi, ki poteka od leta 2010 do 2015, osredotoča na visokošolsko izobraževanje in programe izobraževanja za človekove pravice za učitelje, javne uslužbence, uslužbence organov pregona in vojaškega osebja.

Glede na večletna prizadevanja za sprejem obeh dokumentov, v katerem je Slovenija skupaj z drugimi omenjenimi državami odigrala vodilno vlogo, ter v luči pomena, ki ga Slovenija pripisuje krepitvi mednarodnih standardov spoštovanja človekovih pravic, pomenita sprejema novega Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah ter Deklaracije OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice za Slovenijo velik uspeh.

 

Povezave:

Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah (angleščina):

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/66/L.66

 

Deklaracija o izobraževanju za človekove pravice (slovenščina):

http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_politika/CP/Deklaracija_o_izobrazevanju_in_usposabljanju_za_CP__SL_prevod.pdf

 

Deklaracija o izobraževanju za človekove pravice (angleščina):

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G11/118/35/PDF/G1111835.pdf?OpenElement

 

Dejavnosti v OZN v zvezi z izobraževanjem za človekove pravice:

http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/index.htm 

 

Naše pravice:

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/clovekove_pravice/projekt_izobrazevanja_nase_pravice/