Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
31.08.2011  

Prioritete Republike Slovenije na 66. zasedanju Generalne Skupščine OZN

1. Sodobni globalni izzivi, kot so počasno okrevanje držav po ekonomski in finančni krizi, prehranska kriza, podnebne spremembe in degradacija naravnega okolja, migracijski tokovi, pandemije in grožnje nedržavnih akterjev, se pojavljajo v večjem obsegu kot kadar koli v zgodovini. Ti izzivi poudarjajo soodvisnost sodobnega sveta in nujnost krepitve struktur mednarodnega upravljanja.
Pri soočanju z njimi Slovenija zagovarja učinkovit multilateralizem z OZN v osrednji vlogi.
Zavzema se za vključenost vseh, legitimnost in preglednost mednarodnega odločanja, spoštovanje načel Ustanovne listine OZN in mednarodnega prava ter dosledno izpolnjevanje političnih zavez, ki odražajo skupno odgovornost svetovnih voditeljev za človeštvo.
2. Slovenija zagovarja stališče, da mora biti ohranjanje gospodarskega in socialnega napredka, ki so ju v zadnjih desetletjih dosegle države v razvoju, ter doseganje razvojnih ciljev tisočletja sestavni del prizadevanj za oživljanje svetovnega gospodarstva. Zaveda se pomena sklepanja zavez o uradni razvojni pomoči in si bo še naprej prizadevala za doseganje zastavljenih ciljev.
Glede na zastavljene razvojne cilje do leta 2015 in odstopanja pri njihovem dosedanjem uresničevanju v posameznih regijah bo potrebno poleg povečevanja sredstev v prihodnosti več pozornosti posvečati učinkovitosti pomoči in skladnosti politik za razvoj. Slovenija dve tretjini pomoči usmerja prek multilateralnih organizacij in tako prispeva k uresničevanju vseh razvojnih ciljev tisočletja. Slovenija si bo tudi v prihodnje prizadevala nuditi razvojno pomoč prek organizacij, programov in agencij OZN ter tudi bilateralno.
3. Okoljske spremembe, povezane z globalnim segrevanjem, degradacijo naravnih ekosistemov, izgubo biotske raznovrstnosti in netrajnostno rabo naravnih virov, ogrožajo gospodarski in socialni razvoj, človekovo varnost in politično stabilnost. Slovenija si prizadeva, da bi Konferenca OZN o trajnostnem razvoju junija 2012 v Riu dosegla konkretne cilje na področju trajnostnega razvoja in okrepila mednarodno okoljsko upravljanje. Na področju podnebnih sprememb Slovenija ostaja zavezana celovitemu in pravno zavezujočemu dogovoru o podnebnem režimu po letu 2012.
Pričakuje, da bo 17. konferenca strank OZN Okvirne konvencije o podnebnih spremembah v Durbanu dosegla vsaj napredek pri odpravi vrzeli iz odločitev v Cancunu. Slovenija si bo skupaj z EU prizadevala za ambicioznejše cilje držav pri zmanjševanju izpustov, ki so nujni za omejitev segrevanja pod 2 °C. Slovenija podpira razprave o varnostnih vidikih podnebnih sprememb v
različnih organih OZN. Podpira razprave o problematiki degradacije tal in dezertifikacije ter o s tem povezani prehranski varnosti. Med naravnimi viri Slovenija posebno pozornost namenja vodi in si prizadeva za promocijo učinkovitega upravljanja z vodnimi viri, tudi v okviru desetletja »Voda za
življenje 2005–2015«, zato sodeluje s podobno mislečimi državami, zlasti z državami Zelene skupine.
4. Slovenija kot obalna država posebno pozornost namenja tudi varovanju morskega okolja, zato močno podpira prizadevanja OZN za varovanje in zaščito oceanov.
5. Slovenija podpira celovito reformo OZN, kot jo je zastavil vrh OZN leta 2005, za večjo reprezentativnost, preglednost in učinkovitost delovanja sistema OZN. Glede reforme VS Slovenija zagovarja model, ki ga je leta 2008 predstavil PR RS dr. Danilo Türk in v katerem predlaga širitev obeh kategorij članstva VS OZN. Omenjeni model predlaga razširjeno sestavo VS na 25 članic, in sicer 6 novih stalnih članic ter štiri dodatne nestalne članice (op.: 6 nestalnih članic s pogostejšo rotacijo ter 8 nestalnih članic na podlagi geografske zastopanosti). Slovenija se zavzema tudi za izboljšanje metod dela VS OZN, da bo njegovo delovanje bolj transparentno, učinkovito in odgovorno. Posebno pozornost Slovenija posveča tudi vprašanju revitalizacije dela GS OZN, pri čemer podpira racionalizacijo dela GS OZN in poudarja potrebo po izpolnjevanju
sprejetih resolucij GS OZN. Za Slovenijo je bistvenega pomena, da se okrepi osrednja vloga OZN v globalnem upravljanju in pri soočanju s ključnimi globalnimi izzivi.
6. Slovenija spodbuja načela demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. Na področju človekovih pravic si prizadeva za razvoj novih standardov in za zagotavljanje uveljavljanja obstoječih pravic, za uveljavljanje spoštovanja pravic otrok, enakopravnosti med spoloma, pravic narodnostnih in etničnih manjšin, za odpravo diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali
kakršnih koli drugih osebnih okoliščin, za izobraževanje za človekove pravice in za odpravo smrtne kazni. Posebno pozornost bo Slovenija posvetila sprejemu resolucij, ki bosta potrdili besedili Deklaracije OZN o izobraževanju za človekove pravice, in novega izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah, ki vzpostavlja pritožbeni mehanizem. Slovenija bo aktivno podpirala pobude, vložene s strani EU, npr. resolucijo o otrokovih pravicah in resolucije o stanju
po državah.
7. Terorizem ostaja ena največjih groženj mednarodnemu miru in varnosti. 11. septembra bo obeležena deseta obletnica terorističnih napadov na ZDA. Slovenske aktivnosti na področju boja proti terorizmu bodo usmerjene v pregled dosedanjega dela, uresničevanje obveznosti in pripravo za usmeritev v nadaljnjem delu. Slovenija v tem kontekstu podpira nadaljnjo univerzalizacijo
protiterorističnih instrumentov, potrebno spoštovanje človekovih pravic v boju proti terorizmu, okrepljeno uveljavljanje Globalne strategije OZN o boju proti terorizmu in čimprejšnji zaključek pogajanj o Celoviti konvenciji o mednarodnem terorizmu.
8. Slovenija bo še naprej krepila prizadevanja za svet brez jedrskega orožja v okviru kroga držav, ki si prizadevajo za sprejem in izvajanje ukrepov na mednarodni ravni, usmerjenih v preprečevanje širjenja jedrskega orožja, razvoj miroljubne uporabe jedrske tehnologije in razorožitve.
9. Pri nadzoru nad konvencionalno oborožitvijo in razorožitvijo bo Slovenija aktivno sodelovala pri izvajanju in univerzalizaciji Konvencije o kasetnem strelivu. Slovenija kandidira tudi za vodenje
12. sestanka pogodbenic Ottavske konvencije o prepovedi protipehotnih min za obdobje 2012–2013 (odločitev bo sprejeta letos). Slovenija podpira oblikovanje ter sprejem močne in robustne Pogodbe o trgovini z orožjem v letu 2012.
10. Slovenija je med posebej dejavnimi državami članicami na področju človekove varnosti. Na tem področju bo aktivno delovala tudi v prihodnje, še zlasti, ker bo v času 66. zasedanja GS OZN pripravljeno novo poročilo generalnega sekretarja o človekovi varnosti, pričakovati pa je tudi
posebno razpravo GS OZN na to temo.
11. Slovenija bo še naprej podpirala aktivnosti, povezane z okrepljenim sodelovanjem regionalnih in subregionalnih organizacij pri delu OZN. Pri soočanju s sodobnimi globalnimi izzivi bo Slovenija zagovarjala primerno delitev bremena na podlagi VIII. poglavja Ustanovne listine OZN. Aktivno bo
prispevala k učinkovitemu izvajanju resolucije o sodelovanju EU pri delu OZN.
12. Slovenija podpira koncept »odgovornost zaščititi«, ki zagovarja preprečevanje najhujših kršitev človekovih pravic: genocida, vojnih hudodelstev, etničnega čiščenja in hudodelstev zoper človečnost. Kot članica skupine prijateljev odgovornosti zaščititi bo še naprej prispevala k razpravi o izvajanju koncepta v okviru OZN. Posebej si bo prizadevala za vzpostavitev nacionalnih,
regionalnih in mednarodnih kapacitet za zgodnje opozarjanje in odzivanje na morebitne grožnje.
Slovenija pozdravlja ustanovitev skupne pisarne posebnih svetovalcev za preprečevanje genocida in za odgovornost zaščititi, zato si bo prizadevala za njeno učinkovito delovanje.
13. Slovenija bo v vlogi članice Skupine prijateljev za mediacijo in kot kosponzorka sprejete resolucije GS OZN o mediaciji podpirala prizadevanja OZN za zagotavljanje mirovnega posredništva v svetovnih konfliktih s krepitvijo mediacijskih prizadevanj OZN. Aktivno bo sodelovala pri identifikaciji in obravnavi ključnih izzivov, ki zadevajo mediacijo, in si prizadevala za učinkovito
izvajanje omenjene resolucije.
14. Slovenija verjame, da je samo ob upoštevanju vladavine prava možno ohranjati mednarodni mir in varnost, zato močno podpira prizadevanja OZN za zagotavljanje doslednega spoštovanja vladavine prava na nacionalni in mednarodni ravni.
15. Slovenija spodbuja medkulturni in medverski dialog ter razumevanje med narodi. Kot dejavna članica Zavezništva civilizacij si Slovenija prizadeva krepiti zaupanje in razumevanje med različnimi kulturami ter spodbuja politike in pobude za boljše odnose predvsem med zahodnim in muslimanskim svetom. Dobre prakse iz regije skuša prenesti tudi v okvir OZN in spodbuja k čim širši udeležbi na četrtem forumu Zavezništva civilizacij, ki bo decembra 2011 potekal v Katarju.
16. Slovenija bo tudi v prihodnje aktivno spremljala vsa vprašanja, povezana z zagotavljanjem miru in varnosti, ki so na dnevnem redu VS in GS OZN. Posebno pozornost bo namenjala spremljanju vprašanj s področja Bližnjega vzhoda, kjer je mogoče znotraj VS in GS OZN v kratkem pričakovati povečane aktivnosti, razmeram v Afriki, Zahodnem Balkanu ter drugim aktualnim političnim vprašanjem v Afganistanu, Iranu, Severni Koreji itd. Slovenija bo s svojimi predstavniki še naprej sodelovala v mirovnih operacijah OZN.
17. Slovenija kandidira za nestalno članico VS OZN za obdobje 2012–2013. Kandidaturo razume kot priložnost za še večji prispevek h krepitvi mednarodnega miru in varnosti ter mirnemu reševanju sporov. Podpira dejavnosti OZN na področjih preprečevanja in reševanja konfliktov,
mirovnih operacij in izgradnje miru. Slovenija bo, če bo na oktobrskih volitvah izvoljena za nestalno članico, svoje dejavnosti v VS OZN še naprej gradila na mednarodnih zavezah in bogatih multilateralnih izkušnjah, pridobljenih v zadnjih letih, in nadaljevala s spodbujanjem odprtega dialoga v duhu demokratičnega sodelovanja, doseganja soglasja, solidarnosti in enakosti med vsemi državami članicami.
18. V jeseni bodo potekale tudi volitve 34 članov Komisije za mednarodno pravo za obdobje 2012–2016, kjer ponovno kandidira dr. Ernest Petrič