Stalno predstavništvo RS pri Uradu ZN v Ženevi /Novice /
12.03.2010  

Trinajsto redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice

Ženeva, 12. marca 2010 - V Ženevi poteka trinajsto redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (1.3. - 26.3.2010). V prvem delu marčevskega zasedanja so izstopale tematike otrokovih pravic in invalidov ter poročanja Visoke komisarke OZN za človekove pravice in posebnih poročevalcev OZN za posamezna področja.

Visoka komisarka OZN za človekove pravice, ga. Navanethem Pillay, je v svojem poročilu izpostavila svoje poglede na bližajoči se pregled delovanja Sveta OZN za človekove pravice, ki bo potekal leta 2011, problematiko nekaznovanosti za kršitve človekovih pravic, pravice žensk ter posledice gospodarske in finančne krize na spoštovanje zlasti ekonomskih in socialnih pravic. Slovenija je v svojem odzivu podprla ohranitev popolne neodvisnosti visoke komisarke in posebnih poročevalcev OZN za posamezna področja ter se zavzela za krepitev enakosti spolov in pravic žensk. Ob posledicah finančne in ekonomske krize na zagotavljanje ekonomskih in socialnih pravic, smo opozorili na potrebo po spoštovanju vseh človekovih pravic, tudi političnih in državljanskih.

Svoja poročila so med drugim predstavili posebni poročevalci za človekove pravice v boju proti terorizmu, proti mučenju, za pravico do hrane, za svobodo veroizpovedi in prepričanja. Slovenija je aktivno sodelovala v interaktivnih dialogih s posebno poročevalko za zagovornike človekovih pravic in posebno predstavnico generalnega sekretarja OZN za problematiko nasilja nad otroci. V izjavi ob interaktivnem dialogu s slednjo smo izpostavili novosti osnutka družinskega zakonika Republike Slovenije, ki je trenutno v parlamentarnem postopku, glede absolutne prepovedi telesnega kaznovanja otrok. V izjavi ob interaktivnem dialogu s posebno poročevalko za zagovornike človekovih pravic pa smo izpostavili pomen dostopnosti prevodov Deklaracije o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in družbenih organizacij za spodbujanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin tudi s prevajanjem v jezike držav članic OZN ter poudarili pomen spoštovanja določil deklaracije za zagotavljanje pravic zagovornikov, še zlasti zagovornikov pravic žensk in zagovornikov pravic na podlagi spolne usmerjenosti.

Na razpravi o nacionalnih okvirjih za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je povezoval stalni predstavnik Republike Slovenije pri uradu OZN v Ženevi, podpredsednik Sveta OZN za človekove pravice, veleposlanik Andrej Logar, so udeleženci med drugim poudarili, da je za uspešno izvajanje konvencije ključnega pomena priprava celostnih nacionalnih strategij za invalide in sodelovanje med različnimi relevantnimi akterji iz vladne in nevladne sfere. Nadzor nad izvajanjem naj bi potekal po dveh poteh, in sicer preko rednega nacionalnega poročanja Odboru OZN za pravice invalidov in preko posebnega neodvisnega nacionalnega telesa, ki ga morajo države ustanoviti v skladu z določili konvencije. Slovenija je v izjavi napovedala ustanovitev Sveta Republike Slovenije za invalide, ki bo s sprejetim Zakonom o izenačevanju možnosti zadostil zahtevam konvencije.

Letošnja celodnevna razprava o otrokovih pravicah je bila posvečena preprečevanju spolnega nasilja in zlorabe otrok. Predstavljene so bile dobre prakse in ključni izzivi za delo vnaprej ter potreba po identifikaciji vzrokov spolnega nasilja nad deklicami in dečki v vsakodnevnem življenju kot tudi v posebnih razmerah kot so oboroženi spopadi, naravne katastrofe in drugo. Drugi del razprave se je nanašal zlasti na pomen nacionalnih akcijskih načrtov in mednarodnem sodelovanju v boju proti spolnemu nasilju nad otroci. Razprava se je navezovala tudi na 10. obletnico sprejema Izbirnih protokolov h Konvenciji o otrokovih pravicah. Slovenija je sodelovala v obeh delih razprave. Izpostavili smo nedopustnost in preprečljivost spolnega nasilja nad otroci v vsakdanjem življenju in posebnih razmerah ter hude posledice za otroke ne glede na vzroke, oblike ali razmere, v katerih se je nasilje zgodilo. Predstavili smo tudi nekatere aktivnosti Republike Slovenije pri preprečevanju spolnega nasilja nad otroci.